Doklady k oddlužení

Pro podání žádosti o oddlužení si připravte tyto doklady:

A. Doklady vztahující se k dluhům:

 • Seznam věřitelů s uvedením jména věřitele a výše dluhu
 • Doklady o vztahující se ke vzniku, trvání a vymáhání dluhů, např.
  - smlouvy, rozhodnutí soudů, notářské zápisy, uznání dluhů apod.)
  - rozhodnutí o nařízení exekuce, exekuční příkaz
  - výpis z databáze dluhů, výpis z registru exekucí

B. Doklady vztahující se k prokázání příjmů za předchozích 12 měsíců

Druh příjmu Způsob jeho prokázání (doklad)
Příjem z pracovního poměru Potvrzení zaměstnavatele o dosažením čistém příjmu nebo mzdové listy, výplatní pásky, platové výměry
Příjem z podnikání Daňové přiznání, potvrzení finančního úřadu o zdanitelných příjmech
Důchod Důchodový výměr, potvrzení o výši vyplaceného důchodu
Sociální dávky Doklad o přiznání dávky, potvrzení o výši vyplacených sociálních dávek

C. Doklady vztahující se k prokázání příjmů pro následujících 12 měsíců

Druh příjmu Způsob jeho prokázání (doklad)
Příjem ze zaměstnání Pracovní smlouva, mzdový výměr
Příjem z podnikání Podnikatelský plán, smlouvy s odběrateli
Důchod Důchodový výměr
Sociální dávky Doklad o přiznání dávky

D. Doklady vztahující se k výživnému

 • Rodný list dítěte/dětí
 • Soudní rozsudek o určení výživného nebo dohoda o výživném
 • Potvrzení o studiu dítěte v případě, že dítě ukončilo základní školní docházku.

E. Doklady/údaje vztahující se k majetku

Sepište si majetek, který vlastníte (i ve společném jmění s manželem/manželkou). V případě nemovitého majetku si připravte znalecký posudek, pokud ho máte. Pokud žádáte o oddlužení s manželem/manželkou, sepište i majetek vlastněný manželem/manželkou. Pokud vlastníte jen věci osobní potřeby, výslovně to uveďte.

F. Doklady/údaje vztahující se k zaměstnancům

V případě, že jste podnikatel a máte zaměstnance, připravte si přehled zaměstnanců.


G. Výpis z rejstříku trestů